Adatkezelési tájékoztató

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) előírásai alapján az Devertix IT Zrt. (a továbbiakban: Szervezet), mint adatkezelő, az alábbi tájékoztatást adja.

Adatkezelési tájékoztató

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) előírásai alapján az Devertix IT Zrt. (a továbbiakban: Szervezet), mint adatkezelő, az alábbi tájékoztatást adja.

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szervezet adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://devertix.com/ oldalon.

A Szervezet fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, oly módon, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. A jelen Adatkezelési Tájékoztató a közzétételével lép hatályba.

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

a) GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a résztvevő, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése);

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

I. Ki kezeli a személyes adatait, és ki fér hozzá azokhoz?

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Devertix IT Zrt.

Székhely: 2142 Nagytarcsa, Kossuth Lajos utca 10.

Cégjegyzékszám: 13-10-042525

Adószám: 32374856-2-13

Telefonszám: + 36204844393

E-mail: adatvedelem@devertix.com

Weboldal: https://devertix.com/

Cégnév: "ALVICOM" Kft.

Székhely: 3534 Miskolc, Kandó K. utca 26.szám

Cégjegyzékszám: 05-09-005449

Adószám: 11444648-2-05

Telefonszám: + 36204844393

E-mail: adatvedelem@devertix.com

Weboldal: https://devertix.com/

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhetnek írásban felvilágosítást, illetve nyújthatják be kérelmeiket, panaszaikat:

 1. e-mail keresztül ezen a címen: adatvedelem@devertix.com
 2. postai küldeményben az alábbi címen: 2142 Nagytarcsa, Kossuth Lajos utca 10.

Adatfeldolgozók

Adatai kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, amelyekkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk, és részükre a lenti célokhoz szükséges adatait továbbítjuk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adatai feldolgozását:

IT szolgáltatások nyújtása:

Szervezet a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítják, és ennek keretében – a vele fennálló szerződés tartamáig – kezelik a honlapon megadott személyes adatokat, az általuk végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozók megnevezése a következő:

adatfeldolgozók megnevezése

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk:

A Google LLC és tagvállalatai, a LinkedIn és tagvállalatai szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést. A Facebook Inc. és tagvállalatai a Schrems II. szerinti módosításokkal együtt kezelik az Európai Unió területéről származó természetes személyek adatait.

II. Mely személyes adatait, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

a) Hozzájárulás alapján végzett adatkezelés:

Hozzájárulásának minősül az is, hogy internetes honlapunk megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben a hozzájárulását jelenti a személyes adatainak tervezett kezeléséhez (ilyen lehet például a weboldal használatának folytatása is).

A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a IV. fejezetben részletezettek alapján.

b) Szerződés teljesítésén alapuló adatkezelés:

Szerződés teljesítésén alapuló adatkezelés

c) Hírlevél küldés e-mail útján:

 Hírlevél küldés e-mail útján

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a hírlevél küldésre feliratkozni nem lehetséges.

d) Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés:

A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók, ezek felsorolását az előző pontban láthatja a szerződéskötéssel és számlázással kapcsolatos adatkezelésbe illesztve.

III. Milyen adatokat gyűjtünk Önről automatikusan és ez milyen hatással lehet Önre?

(látogatói adatkezelés a Szervezet honlapján és tájékoztatás a sütik (cookie) alkalmazásáról)

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja:

a) Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele és a Szolgáltató segítése a jogsértő magatartások észlelésében.

b) Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookie-k képesek megmondani a Szolgáltatónak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a Honlapon, könnyebbé téve azokat.

c) Hirdetés: a Szolgáltató cookie-kat alkalmazhat arra, hogy megmutassák a Felhasználónak a releváns hirdetéseket a Honlapon és azon kívül is. Olyan cookie-k alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon a Felhasználók, akik láttak egy reklámot a Honlapon, később meglátogatják-e a hirdető weboldalát. Hasonlóan, a Szolgáltató üzleti partnerei is használhatnak cookie-kat annak meghatározására, hogy vajon a Szolgáltató megjelenítette-e a Honlapon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek a Szolgáltatónak arról, hogy hogyan viselkedik a Felhasználó a hirdetésekkel kapcsolatban. A Szolgáltató olyan partnerrel is együttműködhet, amely a Felhasználónak a Honlapon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután a Felhasználó meglátogatta a partner honlapját.

d) Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookie-k segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Honlap. Olyan cookie-kat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:

a) analitika, követő cookie-k;

b) munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Honlapon vagy egy böngésző munkamenet) tart;

c) állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a Honlapra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül. Miután a Felhasználó bejelentkezik, az állandó cookie a Felhasználó böngészőjében marad és a Honlap azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Honlapra.

A Szolgáltató honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról:

Szolgáltató honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

a) az látogató által használt IP cím

b) a böngésző típus

c) a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv)

d) látogatás időpontja

e) a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

f) kattintás.

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

Az Adobe Flash egy másik technológia, amely a cookiek-kal egyenértékű funkcionalitással rendelkezik. Az Adobe Flash a Felhasználó eszközén képes adatokat tárolni. Nem minden böngésző teszi azonban lehetővé az Adobe Flash cookie-k eltávolítását. A Felhasználó korlátozhatja vagy blokkolhatja az Adobe Flash cookie-kat az Adobe honlapján keresztül. Ha a Felhasználó korlátozza/blokkolja ezeket, előfordulhat, hogy a Honlap néhány funkciója nem lesz használható.

Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

Megbízható partnerek segítik a Szervezetet, a hirdetések Honlapon, és azon kívül történő megjelenítésében, és analitikai szervezetek, mint a Google Analytics is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.

A Szervezet az alábbi fiókokkal kapcsolatosan harmadik személy által alkalmazott cookie-kat használ:

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szervezet cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Honlapot, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookie-k alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szervezet tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookie-k használatát, a Szervezet letiltási cookie-t helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szervezet tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookie-kat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván cookie-kat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Honlapot, a Szervezet úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Honlapon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A Honlap cookie-k nélkül nem működik megfelelően.

A cookiek-ról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookie-k fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a www.allaboutcookies.org, vagy www.aboutcookies.org honlapokat.

A Google cookiek használatát a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le.

A cookie-kat általános jelleggel az alábbi linkeken is szabályozhatja és engedélyezheti:

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatod böngésződ beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy –szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

IV. Milyen jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

a) Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.

b) Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.

c) Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

e) Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozhatósági kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheti adatai hordozását. Ezen joga gyakorlásával kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki Önnek, vagy külön ilyen kérése és felhatalmazása alapján adjuk át közvetlenül más, ön által megjelölt Szervezetnek.

Az adathordozhatósági kérelem a lenti linkre kattintva tekinthető meg és a „Letöltöm” gombra kattintva tölthető le.

Fenti kérelmei benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelmei alapján.

Tájékoztatjuk, hogy törlési kérelmek esetén a Szervezet, a jog- és igényérvényesítés, céljából kezelt, fent felsorolt adatait minden módosítási lehetőséget kizárva – kivéve a helyesbítési kérelme alapján történő módosítást – a számviteli törvény általános 8 éves elévülési időn belül megőrzi a jog- és igényérvényesítés céljából. Az adatok anonimizálása, a jogos érdek megszűnését követően történik meg.

f) Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulásának visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

g) Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem éri Önt, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthat a Szervezettel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

h) Tiltakozási jog: Amennyiben az adatait a jövőben jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezelnénk, külön tiltakozhat ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.

Tiltakozása esetén ezen személyes adataidat nem fogjuk tovább kezelni.

V. Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

Mindenre kiterjedő szabályozással rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi partnerünkre kötelező.

Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

A személyes adatokat saját informatikai környezetünkben tároljuk, amelyhez jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi kör férhet hozzá. A munkaállomásaink jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

A Szervezet valamennyi informatikai eszközén rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

Adatbiztonság az iratkezelés során

Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési eljárásrendben rögzítettünk. Részletes szabályokkal rendelkezünk az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadványozására vonatkozóan.

Fizikai adatbiztonság

A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt és vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá.

VI. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

VII. Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a https://devertix.com weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSHEZ

1. A tájékoztató célja

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Devertix IT Zrt. (a továbbiakban: Az Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a rendezvényszervezéshez kapcsolódóan.

Az Adatkezelő a rendezvények lebonyolítása során a rendezvényekre regisztrálók és az azokon részt vevők, valamint a kiállítók kapcsolattartóinak személyes adatait kezeli.

2. Az adatkezelő megnevezése

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

 • Cégnév: INGRAM MICRO Magyarország Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-684590
 • Adószám: 10586224-2-44
 • Telefonszám: + 36204844393
 • Cégnév: Amazon Web Services EMEA SARL
 • Székhely: Luxembourg, 38 avenue John F. Kennedy 1855 Luxembourg
 • Közösségi adószám: LU26888617
 • Telefonszám: + 36204844393
 • E-mail: adatvedelem@devertix.com

[Jelen pontban tájékoztatjuk az Érintettet, hogy adatait minden esetben kizárólag azon adatkezelő kezeli, aki a rendezvényt szervezi, tartja. A rendezvényre történő regisztráció során az Érintett kifejezett hozzájárulását adja az adatkezelő személyéhez, így adatait kizárólag a jelen pontban felsorolt adatkezelők közül, kizárólag azon adatkezelő kezeli, akiknek személyéhez az Érintett kifejezett hozzájárulását - a regisztrációs adatlapon - adta.]

3. A kezelt személyes adatok köre

A rendezvényszervezéshez kapcsolódóan a következő személyes adatait kezelhetjük:

 • titulus,
 • név,
 • beosztás,
 • intézmény,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • speciális igények (akadálymentes közlekedés, ételallergia)
 • fénykép vagy videó felvétel.

A jelen tájékoztató 4.5. pontja szerinti adatkezeléshez a következő személyes adatait kezeljük:

 • név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérem, haladéktalanul jelentse be a fenti elérhetőségek valamelyikén.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Rendezvényszervezés

4.1. Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely a regisztráció végrehajtásával tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a rendezvény regisztráció során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja (titulus, név, beosztás, intézmény, e-mail cím, telefonszám) esetén az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja az adatvedelem@devertix.com e-mail címre küldött e-mailben. A fenti adatok megadása kötelező, ezek hiányában nem tud a rendezvényen részt venni.

Az adatkezelés jogalapja speciális igény esetén az, hogy az Adatkezelő étkezést is biztosít a rendezvény alatt. Az adatvedelem@devertix.com e-mail címre küldött e-mailben Önnek jogában áll az Adatkezelőt tájékoztatni esetleges ételallergiájáról. Az Adatkezelő kizárólag az Ön nevét és ételallergiája típusát kezeli annak érdekében, hogy elkerülje bizonyos ételek felszolgálását Önnek.

Amennyiben kerekesszékkel érkezik a rendezvényre az Adatkezelő akadálymentes közlekedést biztosít. Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása a GDPR 9. cikk (2) a) pont alapján, melyet az adatvedelem@devertix.com e-mail címre küldött e-mailben tud megtenni. Ezen adatok megadása nem kötelező. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja az adatvedelem@devertix.com e-mail címre küldött e-mailben.

Az egészségügyi adatokhoz Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai férnek hozzá, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik. A hozzájárulást Ön adott rendezvényre való regisztráció során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a regisztráció végrehajtásával.

4.2. Az adatkezelés célja az Adatkezelő tevékenységének disszeminálásához kapcsolódó konferenciák, műhelyek, képzések és pályázati információs rendezvények lebonyolítása – beleértve a rendezvényekhez kapcsolódó utánkövető tevékenységet is – és speciális igény esetén megfelelő étel vagy akadálymentes közlekedés biztosítása. A rendezvények utánkövetése e- mailes megkeresés formájában történik, melyre történő válaszadás önkéntes. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag adott rendezvény megvalósítására használja.

Az Adatkezelő által szervezett legtöbb eseményen fotó- és videofelvételek készülnek, amelyek egy része nyilvánosságra kerül a szervezet honlapján, közösségi oldalán. A természetes személyekről készült felvételek személyes adatnak minősülnek, ezért a kezelésükhöz az adatalany hozzájárulása szükséges. Természetesen az Érintettnek lehetősége van tiltakozni a felvételek nyilvánosságra hozatala ellen. Az erre irányuló kérvényt az adatvedelem@devertix.com e-mail címre kell eljuttatni az Adatkezelő számára.

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.2. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatainak harmadik személy számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt visszajelzésekkel, belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4.5. A rendezvényre történő regisztráció során Önnek lehetősége van arra, hogy önkéntes alapon értesítést kérjen Adatkezelő hasonló témájú rendezvényeiről. Az értesítés e-mailes formában történik, az Ön által megadott elérhetőségen. Ezt a rendezvényre történő regisztráció során az adatvedelem@devertix.com e-mail címre küldött válaszlevelében teheti meg és így az ehhez kapcsolódó adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. Az Adatkezelő ebben az esetben az Ön nevét és email címét kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja az adatvedelem@devertix.com e-mail címre küldött e-mailben.

5. Az adatkezelés időtartama

Az Ön által megadott személyes adatok kezelése a rendezvény megvalósítását követő szakmai értékelés lezárásáig tart, illetve amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy Adatkezelő hasonló témájú rendezvényeiről értesítést küldjön Önnek, hozzájárulása 4.5 pontban foglalt visszavonásáig.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítása, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik. Amennyiben valamely rendezvény esetében, szervezési okokból, harmadik szereplőnek történő adattovábbítás történik, arról Önt Adatkezelő külön tájékoztatja.

Az adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozó, valamint azt adatkezelő közösségi oldalának látogatói, így különösen, de nem kizárólagosan facebook, instragram, linkedlIN, youtube látogatók hozzáférhetnek a rendezvények során marketing célból készült kép- és hangfelvételhez.

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 7.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

7.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, írásban.

Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: E-mail cím: adatvedelem@devertix.com
Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségen keresztül.

7.4. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az adatvedelem@devertix.com e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított három naptári napon belül helyesbíti vagy törli az adatokat.

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.5. Az Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; www.naih.hu, postacíme: 1363 Budapest, Postafiók 9.) fordulhat.

7.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhív ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő részére megküldött önéletrajzok adatkezelése tárgyában

Az Adatkezelő jelen tájékoztató keretében tájékoztat minden Jelentkezőt és érintett, hogy tiszteletben tartja a Jelentkezők és érintettek személyhez fűződő jogait és adatkezelései során a jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) rendelkezései alapján jár el.

1. A tájékoztató célja

A jelen tájékoztató célja, hogy információt nyújtson a Devertix IT Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő1), valamint "ALVICOM" Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő2) (a továbbiakban Adatkezelő1 és Adatkezelő2 együttesen Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről az általuk meghirdetésre kerülő konkrét munkakörre jelentkezők-, valamint a nem konkrét munkakörre jelentkezők (a továbbiakban: Jelentkező) által benyújtott önéletrajzok adatkezelése tárgyában.

2. Az Adatkezelő megnevezése

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő1:

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő2:

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Azonosító- és kapcsolattartási adatok

 • Név;
 • Életkor/születési idő;
 • Nem;
 • Fénykép;
 • Állampolgárság/születési hely;
 • Kapcsolattartási adatok;
 • További Ön által megosztott egyéb adatok

3.2. Tanulmányokkal és munkahelyekkel kapcsolatos információk

 • Tanulmányokkal kapcsolatos adatok;
 • Korábbi munkahelyekkel kapcsolatos adatok;
 • Jelenlegi munkakör;
 • Készségek és beszélt nyelvek;
 • Referenciát nyújtó személy adatai;
 • Díjazási és juttatási igény részletei;

3.3. Harmadik személy által közölt adatok

 • Refenciaadat

3.4. Különleges adatok

 • Egészségügyi adat (testi, szellemi, egészségi állapotra vonatkozó személyes adat)

3.5. Bűnügyi személyes adatok

 • Büntetlen előéletre vonatkozó adat

3.6.Automatikusan gyűjtött információk, adatok

Szolgáltató honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről – biztonsági incidens vizsgálata céljából – az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

 • látogató által használt IP cím
 • böngésző típusa
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv)
 • látogatás időpontja
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
 • kattintás.

3.7. Adatkezelő által alkalmazott cookie

Az Adatkezelő a felhasználói színvonal növelése céljából cookie használ.

Felhívjuk a figyelmét, hogy cookiek alkalmazását bármikor tilthatja, ugyanakkor nem minden böngésző teszi lehetővé az Adobe Flash cookie-k eltávolítását. A Jelentkező korlátozhatja vagy blokkolhatja az Adobe Flash cookie-kat az Adobe honlapján keresztül.Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Jelentkező korlátozza/blokkolja ezeket, előfordulhat, hogy a Honlap néhány funkciója nem lesz használható.

Tájékoztatjuk, hogy a Google cookiek használatát a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le.

3.8. Harmadik személy által alkalmazott cookie

Az Adatkezelő az alábbi fiókokkal kapcsolatosan harmadik személy által alkalmazott cookie-kat használ:

Tájékoztatjuk a Jelentkezőket, hogy jelen pontra a 3.7. pontban rögzített cookiek kezelés/engedélyezés rendelkezéseinek alkalmazhatósága összefügg a harmadik személy részére engedélyezett cookiek kezelésével. Amennyiben a Jelentkező a harmadik személy részére a cookiek alkalmazhatóságát megtiltja, úgy adathiány okán harmadik személy által alkalmazott cookiek kezelésére nem kerül sor.

Felhívjuk figyelmét, hogy az általunk gyűjtött személyes adatok kategóriáinak fenti listája nem teljeskörű.

4. Adatgyűjtés módja

 • Elektronikus levél megküldése útján;
 • Jelentkezési lap kitöltése útján;
 • Regisztrációs folyamat részeként;
 • Automatikusan gyűjtött adat, saját és más által kezelt Cookiek alkalmazása útján;
 • Harmadik személy részére átadott adatgyűjtés (pl. Linkedln, álláskereső portál) útján.

5. Az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

5.1. Az Adatkezelő a Jelentkező önéletrajzát munkavállalói pozíciók betöltése céljából kezeli.

5.2. Az adatkezelés jogalapjául a Jelentkező hozzájárulása szolgál, melyet az önéletrajza elektronikus megküldésével, illetve kifejezett hozzájárulásával adja meg az Adatkezelő részére.

5.3. Az Adatkezelő a Jelentkező önéletrajzát annak megküldésétől kezdődően mindaddig kezeli, amíg nem dönt az adott pozíció betöltéséről, de legfeljebb az önéletrajz beérkezésétől számított 6 hónap.

5.4. A Jelentkező jogosult az Adatkezelőt késedelem nélkül adataiban történő változás vagy elírás esetén adatainak helyesbítésére vagy kiegészítésére felhívni. Az Adatkezelő a Jelentkező erre irányuló kérelme esetén a kérés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül az adatok helyesbítése iránt intézkedik.

5.5. Az Adatkezelő tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy az Adatkezelő erre irányuló kérése esetén a Jelentkező által megküldött önéletrajzot és a jelentkező személyes adatait késedelem nélkül, de legfeljebb a kérés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli.

Az Adatkezelő az adatkezelés jogalapjának megszűnése esetén a Jelentkező adatait haladéktalanul, de legfeljebb a jogalap megszűnésétől számított 3 munkanapon belül törli.

5.6. Az Adatkezelő tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy adattörlést megtagadhatja abban az esetben, amennyiben az adatkezelés igényérvényesítés, jogi igények előterjesztéséhez szükséges.

5.7. Az Adatkezelő a Jelentkező személyes adatainak törlése esetén - amennyiben az Adatkezelő a Jelentkező adatait harmadik személy részére továbbította - a harmadik személyt törlés tárgyában az Adatkezelő a törlés iránti kérelem tárgyában értesíteni köteles. Az Adatkezelő ebben az esetben a harmadik személytől köteles a Jelentkező adatainak törlését kérni.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítása, adatfeldolgozás

Az adatokat az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni és kezelni, akiknek az adat megismerése és kezelése munkaköri feladatához kapcsolódik.

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Jelentkező tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt rá vonatkozó adatokról, az adatkezelés céljáról, módjáról, jogalapjáról, adatvédelmi incidensről, kezdeményezheti az adatainak módosítását, törlését és helyesbítését.

7.2.Jelentkező jogainak gyakorlására az alábbi elérhetőségeken keresztül jogosult:

Elektronikus levelezési cím: adatvedelem@devertix.com


7.3. Tájékoztatjuk, hogy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; www.naih.hu) fordulhat.

7.4. Tájékoztatjuk, hogy az Adatvédelmi tisztviselőnk készséggel áll kérdéseik, észrevételek esetén rendelkezésükre.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célú adatkezelés esetén, erről az érintett Jelentkezőt előzetesen értesítse. Az értesítést követően a Jelentkező az eltérő célú adatkezeléshez hozzájárulását megadhatja. A hozzájárulás hiányában az Adatkezelő eltérő célú adatkezelésre nem válik jogosulttá.

8.2. Adatkezelő biztosítja, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, minden feltételt biztost annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

8.3. Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat továbbítja, illetve átadja felhívja a kötelezettségeinek teljesítésére.

8.4. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

Budapest, 2024. május 08.

AWS book

AWS Cloud Computing könyv magyarul!

Töltsd le ingyen!